Όροι Χρήσης - Ενοικίαση αυτοκινήτων Κόρινθος -Mare Car Rental
380
page-template-default,page,page-id-380,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-13.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Όροι Χρήσης

Με το συμφωνητικό αυτό η εταιρεία με την επωνυμία ‘’ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ‘’ και η οποία θα αναφέρεται στο παρόν ως Εκμισθώτρια, (δικαιούχος του σήματος της‘’Mare Car Rental‘’ θα κάνει χρήση αυτού σαν προσδιοριστικού των παρεχομένων υπηρεσιών της) εκμισθώνει στον υπογράφοντα Μισθωτή του Αυτοκινήτου που αναγράφεται στο παρόν (περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε αυτοκινήτου που αντικαθιστά αυτό) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες του παρόντος συμφωνητικού καθώς και με εκείνους που αναγράφονται στην εμπρός πλευρά του, τους οποίους αποδέχεται πλήρως ο Μισθωτής ρητά και ανεπιφύλακτα.

 1. ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ Ελάχιστο όριο ηλικίας για τους κατόχους πιστωτικών καρτών 21 χρόνια και μη κατόχους 23 χρόνια, για αυτοκίνητα των Κατηγοριών A,B,C,O,P,J,M,Y. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες ελάχιστο όριο 25 χρόνια.
 2. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Ο οδηγός πρέπει να έχει άδεια οδήγησης που να ισχύει στην Ελλάδα και να έχει εκδοθεί πριν ένα χρόνο τουλάχιστον.
 3. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ Κατόπιν αποδοχής από την Εκμισθώτρια, η εγγύηση προκαταβάλλεται με βάση το μίσθωμα που έχει υπολογισθεί (ελάχιστο όριο € 150,00 ημερησίως). Εξαιρούνται της προκαταβολής οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών αναγνωρισμένων από την Mare Car Rental. Οι κατηγορίες C,D,S,V.P,T,Z,J,R,G,H,U,F,W δε μισθώνονται μετρητοίς. Ελάχιστος χρόνος μισθώσεως είναι μια ημέρα (24 ώρες). Κάθε επιπλέον ώρα και μέχρι των τριών ωρών θα επιβαρύνεται με 1/5 της ημερήσιας τιμής. Πέραν των τριών ωρών θα χρεώνεται με μια επιπλέον ημέρα.
 4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Ο Μισθωτής παρέλαβε το Αυτοκίνητο, το οποίο εξέτασε και βρήκε της αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση, κατάλληλο για την χρήση και τον σκοπό για τον οποίον το μισθώνει. Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στην Εκμισθώτρια το Αυτοκίνητο και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα που το συνοδεύουν, στην κατάσταση που το παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται με το παρόν. Στην αντίθετη περίπτωση και μετά την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου επιστροφής ο Μισθωτής, θα έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην Εκμισθώτρια, την κανονική χρέωση για αποζημίωση χρήσεως καθώς και αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά της. Η Εκμισθώτρια διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του Αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς τη συγκατάθεση του Μισθωτή, αλλά με έξοδα αυτού από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση της υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας του αυτοκινήτου καθώς και κίνδυνος μη εισπράξεως της αποζημιώσεως χρήσεως και κάθε άλλης οφειλομένης αποζημιώσεως. Η Εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα εκτός από την παραπάνω περίπτωση να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του Αυτοκινήτου εάν και εφόσον αυτό χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων του παρόντος συμφωνητικού ή προκαθορισμένου χρόνου μισθώσεως.

5.ΚΛΟΠΗ (TPC), ΖΗΜΙΕΣ (CDW) κλπ. Ο Μισθωτής έχει την υποχρέωση να αποζημιώσει την Εκμισθώτρια καθώς και κάθε τρίτον σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή ζημιάς του Αυτοκινήτου ή τρίτων (συμπεριλαμβανομένων και των συνεπιβατών του) καθώς και να καταβάλλει κάθε θετική ή αποθετική ζημιά που θα υποστεί η Εκμισθώτρια. Ειδικότερα : α. Ο Μισθωτής ευθύνεται για όλες τις ζημιές που έχει προκαλέσει στο αυτοκίνητο ή σε τρίτους, εάν έχει παραβεί τους όρους χρήσης του Αυτοκινήτου ή οδήγησε αυτό κατά τρόπο παράνομο ή αντίθετο από όσα προβλέπονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. β. Ο Μισθωτής ευθύνεται για την μερική ή ολική κλοπή ή απώλεια του Αυτοκινήτου, εκτός εάν η Εκμισθώτρια έχει απαλλάξει τον Μισθωτή από την ευθύνη για ολική κλοπή ή απώλεια του Αυτοκινήτου. Η απαλλαγή αυτή ισχύει εφόσον ο Μισθωτής έχει ήδη αποδεχθεί κατά την έναρξη της μίσθωσης την ημερήσια χρέωση και τους όρους

για την «Κάλυψη Κλοπής» (TPC) του Αυτοκινήτου όπως οι όροι αυτοί ερμηνεύονται στον επίσημο κατάλογο της Εκμισθώτριας, σημειώνοντας το αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη «Δέχομαι» στην εμπρός πλευρά του παρόντος συμφωνητικού και εφόσον ο Μισθωτής έχει λάβει όλες τις προφυλάξεις προς αποτροπή της ολικής κλοπής ή απώλειας του Αυτοκινήτου και χρησιμοποίησε αυτό σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού.

Ρητά συμφωνείται ότι η κλοπή ή απώλεια τμημάτων, εξαρτημάτων ή/και εξοπλισμού (μερική κλοπή) του Αυτοκινήτου δεν καλύπτεται από την παραπάνω αποδοχή «Κάλυψη Κλοπής» (TPC). γ. Ο Μισθωτής ευθύνεται για κάθε ζημία του Αυτοκινήτου συνεπεία σύγκρουσης ή πυρκαγιάς, εκτός εάν ο Μισθωτής έχει αποδεχθεί τον όρο «Απαλλαγή Ευθύνης» (CDW) σημειώνοντας το αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη «Δέχομαι» στην εμπρός πλευρά του παρόντος συμφωνητικού και καταβάλλοντας την αντίστοιχη ημερήσια χρέωση.

Η παραπάνω αποδοχή «Απαλλαγή Ευθύνης» (CDW) δεν απαλλάσσει τον Μισθωτή, εάν το Αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού και ειδικότερα σύμφωνα με τους όρους χρήσης (άρθρο 7) του παρόντος. Ακόμα και στην περίπτωση που ο Μισθωτής έχει αποδεχθεί «Απαλλαγή Ευθύνης» υπάρχει ελάχιστη χρέωση για την αποκατάσταση του κόστους ζημίας, όπως αυτή καθορίζεται από τον επίσημο τιμοκατάλογο της Εκμισθώτριας ή αναγράφεται στην εμπρός πλευρά του παρόντος, εκτός εάν ο Μισθωτής έχει αποδεχθεί την «Πλήρη Απαλλαγή Ευθύνης» (FDW) σημειώνοντας το αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη «Δέχομαι» και καταβάλλοντας την αντίστοιχη ημερήσια χρέωση. Ρητά συμφωνείται ότι: Η παραπάνω αποδοχή «Απαλλαγής Ευθύνης» (CDW) ή η πλήρης Απαλλαγή Ευθύνης (FDW), δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση ζημίες που προξενηθηκαν:

1. Στο κάτω μέρος του Αυτοκινήτου, στην οροφή , στην κεραία , στους καθρέπτες .

2. Στα ελαστικά και τους τροχούς του Αυτοκινήτου.

3. Κατά τη διάρκεια φόρτωσης, εκφόρτωσης ή μεταφοράς του Αυτοκινήτου σε πλοία ή τρένα ή άλλα μεταφορικά μέσα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εκμισθώτριας.

4. Ζημίες που προκλήθηκαν από χρήση λάθους καυσίμου.

5. Εσωτερικό αυτοκινήτου (λεκέδες που απαιτούν ειδικό καθαρισμό) ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των 80,00€.

6 . Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού στην παραπάνω περίπτωση επιβαρύνεται   με το κόστος αντίστασης του από την αντιπροσωπεία του αυτοκινήτου.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ Ο Μισθωτής θα καταβάλλει στην Εκμισθώτρια κατά την έναρξη της μίσθωσης, εκτός εάν συμφωνήθηκε διαφορετικά, τα παρακάτω ποσά:

α. Το ημερήσιο πάγιο μίσθωμα για όλη την διάρκεια της μίσθωσης του Οχήματος.

β. Τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στα διανυθέντα χιλιόμετρα με το Αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν συμφωνήθηκε διαφορετικά, βάσει της κατά χιλιόμετρο καθοριζόμενης τιμής μονάδος, όπως προβλέπεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της Εκμισθώτριας. Ο αριθμός των διανυθέντων χιλιομέτρων υπολογίζεται σύμφωνα με τις ενδείξεις του μετρητή χιλιομέτρων (κοντέρ) κατά την έναρξη και κατά τη λήξη της μίσθωσης. Στην περίπτωση μη λειτουργίας του μετρητή χιλιομέτρων, η χρέωση γίνεται με βάση τις χιλιομετρικές αποστάσεις των διαδρομών που πραγματοποίησε ο Μισθωτής με το Αυτοκίνητο.

γ. Όλες τις χρεώσεις που αφορούν τη συμπλήρωση του Αυτοκινήτου με καύσιμα σε περίπτωση που αυτό δεν επιστραφεί ιδίας ποσότητας καυσίμων με αυτήν που είχε κατά την παραλαβή του από τον Μισθωτή, την «Κάλυψη Κλοπής» (TPC), την απαλλαγή ευθύνης (CDW),την «Προσωπική Ασφάλιση» (PAI), την «Πλήρη Απαλλαγή Ευθύνης» (FDW) και οποιαδήποτε άλλη χρέωση προβλέπεται από τους όρους του παρόντος συμφωνητικού ή από τον επίσημο τιμοκατάλογο. Ο Μισθωτής συναινεί και αποδέχεται ότι εφόσον κατά τη λήψη της μίσθωσης δεν παραδώσει το Αυτοκίνητο στην Εκμισθώτρια ιδίας ποσότητας καυσίμων με αυτήν που είχε κατά την παραλαβή του από τον Μισθωτή, τότε θα χρεωθεί και με το «Χρέωση Εξυπηρέτησης Καυσίμων» όπως αυτό προσδιορίζεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της Εκμισθώτριας.

δ. Οποιουσδήποτε φόρους, τέλη και άλλα έξοδα που αφορούν την μίσθωση του Αυτοκινήτου.

ε. Τυχόν έξοδα της Εκμισθώτριας, συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών και τόκων υπερημερίας, λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής οιωνδήποτε ποσών αυτής της μίσθωσης ή επανάκτησης της κατοχής και χρήσης του Αυτοκινήτου από τη Εκμισθώτρια.

στ. Τυχόν χρηματικές ποινές, πρόστιμα, δικαστικά και άλλα έξοδα που επιβλήθηκαν ή τυχόν θα επιβληθούν στην Εκμισθώτρια λόγω παραβάσεων κατά τη χρήση του Αυτοκινήτου από τον Μισθωτή. Στη τελευταία αυτή περίπτωση ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός που αναφέρεται στην εμπρός πλευρά του παρόντος θα εξακολουθούν να ευθύνονται για τυχόν παράνομες πράξεις τους.

ζ. Οποιοσδήποτε ποσό που απαιτείται για την αντικατάσταση ή επισκευή ελαστικών τροχών που καταστράφηκαν ή κάθε χρηματικό ποσό για την αποκατάσταση ζημίας στο κάτω μέρος του Αυτοκινήτου, για επισκευή οποιασδήποτε άλλης ζημίας καθώς και για αποζημίωση λόγω απώλειας του Αυτοκινήτου, εκτός εάν έχουν γίνει αποδεκτές οι σχετικές απαλλαγές και έχουν τηρηθεί οι όροι αυτών (άρθρο 5).

η. Την πρόσθετη επιβάρυνση για τη παραλαβή ή παράδοση του αυτοκινήτου καθώς και την επιβάρυνση για την επιστροφή αυτού σε σημείο διαφορετικό από το καθοριζόμενο στην εμπρός πλευρά του παρόντος χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εκμισθώτριας, της επιβάρυνσης τούτης αναφερόμενης στον επίσημο τιμοκατάλογο της Εκμισθώτριας. θ. Την επιπλέον χρέωση της από «Αεροδρομίου Εξυπηρέτησης» (Airport Service Charge) εφόσον ο Μισθωτής μίσθωσε το Αυτοκίνητο σε υποκατάστημα της Εκμισθώτριας που βρίσκεται σε Αεροδρόμιο. Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι:

1. Εκπτώσεις που τυχόν παρέχονται δεν ισχύουν εάν η εξόφληση του εκδοθέντος από την Εκμισθώτρια Λογαριασμού δεν γίνει εμπρόθεσμα.

2. Όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο από την Εκμισθώτρια, ο δε Μισθωτής αποδέχεται αυτές με το παρόν.

7)Εξτρα χρεώσεις :α)Παιδικά καθίσματα 4 € ανα μέρα β)αλυσίδες χιονιού 4 € ανα μέρα γ)σύστημα GPS 5 € ανα μέρα και δ)σχάρες αυτοκινήτων 4 € ανά μέρα

 

8)Αλλαγές Τύπου Αυτοκίνητων: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή, μεγαλύτερης κατηγορίας

9)Ακυρωτική Πολιτική  Κρατήσεων

α. Σε πελάτες οι οποίοι θα ακυρώνουν την κράτηση τους μέχρι 72 ώρες πρίν την παραλαβή του οχήματος θα επιστρέφεται το πλήρες ποσό της προκαταβολής .

β. Σε πελάτες οι οποίοι θα ακυρώνουν την κράτηση τους μεταξύ 72 και 24 ωρών πρίν την παραλαβή του οχήματος θα επιστρέφεται το 50% του ποσού της προκαταβολής.

γ. Σε πελάτες οι οποίο θα ακυρώνουν την κράτηση τους σε λιγότερο απο 24 ώρες πρίν την παραλαβή του οχήματος θα επιστρέφεται το 25% του ποσού της προκαταβολής.

δ. Σε πελάτες οι οποίοι δεν θα εμφανίζονται για την παραλαβή του αυτοκινήτου, ή θα ενημερώνουν για ακύρωση μετά την προκαθορισμένη ώρα παραλαβής, θα κρατείται ολόκληρο το ποσό της προκαταβολής.

 

 1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Ο Μισθωτής υποχρεούται να προσέχει το Αυτοκίνητο, να το διατηρεί σε καλή κατάσταση, να ελέγχει τη μηχανική του κατάσταση, τη στάθμη των λαδιών και του νερού, τα ελαστικά κ.λπ. και γενικά να επιδεικνύει επιμέλεια μέσου συνετού ανθρώπου. Οποιαδήποτε επισκευή από τον Μισθωτή ή άλλον τρίτον απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγκριση της Εκμισθώτριας. Το Αυτοκίνητο απαγορεύεται να εξέλθει από την Ελλάδα και να φορτωθεί σε τρένο ή πλοίο ή άλλο μεταφορικό μέσο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εκμισθώτριας. Το Αυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται

α. Για να μεταφέρει πρόσωπα ή πράγματα έναντι κομίστρου.

β. Για να ρυμουλκεί ή σύρει αυτοκίνητα ή άλλα αντικείμενα.

γ. Για να συμμετέχει ή ακολουθεί αγώνες ταχύτητας.

δ. Για υπεκμίσθωση σε τρίτους.

ε. Για σκοπούς που αντίκειται στους Ελληνικούς νόμους.

στ. Εάν ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός του Αυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή οποιασδήποτε άλλης ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού.

ζ. Κατά παράβαση οποιωνδήποτε τελωνιακών, τροχαίων ή άλλων κανονισμών. η. Από οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, πλην του Μισθωτή και κάθε πρόσθετου οδηγού, για τον οποίο έχει αποδεχθεί ο Μισθωτής την ημερήσια χρέωση για πρόσθετους οδηγούς, όπως αυτοί προσδιορίζεται από τον επίσημο τιμοκατάλογο της Εκμισθώτριας.

θ. Για να μεταφέρει ή μετακινεί βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά, ρυπαρά ή δύσοσμα αντικείμενα, ναρκωτικά, κ.λπ. Ι. Για την διενέργεια παράνομων μεταφορών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών ή την τέλεση παράνομων πράξεων.

 1. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ Εάν ο Μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μισθώσεως του Αυτοκινήτου, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την Εκμισθώτρια είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από την λήξη της μίσθωσης για να λάβει την σχετική έγγραφη έγκριση. Εάν Παραλείψει να το κάνει, υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του Αυτοκινήτου. Σε περίπτωση παράτασης της μίσθωσης ο Μισθωτής δεσμεύεται από τους όρους και τις συμφωνίες τόσο του αρχικού συμφωνητικού όσο και της συμφωνίας παράτασης της μίσθωσης, είτε πρόκειται για το ίδιο αυτοκίνητο είτε για άλλο που δόθηκε σε αντικατάστασή του.
 2. ΕΥΘΥΝΗ Ο Μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι η Εκμισθώτρια δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζημία που υπέστη ο Μισθωτής ή τρίτη κατά την διάρκεια της μίσθωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της Εκμισθώτριας για την ανωτέρω αιτία.10. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαγιάς, κλοπής κ.λπ.) Ο Μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός υποχρεούται άμεσα στα παρακάτω:

α. Να μην αναγνωρίσει υπαιτιότητα ή ενοχή και αξιώσεις τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο.

β. Να σημειώσει τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των αυτοπτών μαρτύρων καθώς και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του οδηγού και τα στοιχεία του αυτοκινήτου, με το οποίο τυχόν συγκρούστηκε το Αυτοκίνητο.

γ. Να ειδοποιήσει την αστυνομία προς εξακρίβωση της υπαιτιότητας του τρίτου και περίθαλψη των τυχόν υπαρχόντων τραυματιών.

δ. Να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο (fax , email, sms κ.λπ.) Με την Εκμισθώτρια.

ε. Να συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο.

στ. Να φωτογραφίσει τον τόπο του ατυχήματος και τα αυτοκίνητα που συμμετείχαν στο ατύχημα εάν αυτό είναι δυνατόν. Ο Μισθωτής υποχρεούται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών να συμπληρώσει και να υπογράψει δήλωση ατυχήματος/κλοπής στο πλησιέστερο υποκατάστημα της Εκμισθώτριας και να στείλει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες στην Εκμισθώτρια. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του Αυτοκινήτου ο Μισθωτής υποχρεούται να καταγγείλει εγγράφως το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή άμεσα ή το αργότερο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ α. Η Εκμισθώτρια παρέχει στο Μισθωτή και σε κάθε πρόσθετο οδηγό, ασφαλιστική κάλυψη από ασφαλιστικές εταιρείες της επιλογής της για θάνατο ή σωματικές βλάβες τρίτων προσώπων επιβαινόντων ή μη στο Αυτοκίνητο (εξαιρείται ο οδηγός του Αυτοκινήτου) μέχρι το ποσό των € 1.000.000,00 συνολικά κατ’ ανώτατο όριο, για δε υλικές ζημιές τρίτων εξαιρουμένου του Αυτοκινήτου της Εκμισθώτριας μέχρι συνολικού ποσού €1.000.000,00 κατ’ ανώτατο όριο, με την προϋπόθεση ότι δεν παρέβησαν κανέναν απολύτως όρο του παρόντος συμφωνητικού. β. Η Εκμισθώτρια παρέχει ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων μόνο στα πρόσωπα εκείνα που με την άδειά της χρησιμοποιούν το Αυτοκίνητο, με ασφαλιστήριο συμβόλαιο, που οι όροι του είναι διαθέσιμοι προς έλεγχο. γ. Ο Μισθωτής, οι πρόσθετοι οδηγοί του Αυτοκινήτου δεν καλύπτονται με «Ασφάλιση Οδηγού» (PAI) όπως αυτή ορίζεται στον επίσημο τιμοκατάλογό της Εκμισθώτριας, εκτός εάν ο Μισθωτής αποδεχτεί την «Ασφάλιση Οδηγού» κατά την έναρξη της μίσθωσης, σημειώνοντας το αντίστοιχο τετράγωνο με την ένδειξη «Δέχομαι» στην εμπρός πλευρά του συμφωνητικού αυτού δεχόμενος τις καλύψεις του ασφαλιστηρίου συμβολαίου προσωπικών ατυχημάτων της Εκμισθώτριας ως αναφέρονται στον επίσημο τιμοκατάλογο καταβάλλοντας και την ανάλογη ημερήσια χρέωση. δ. Οι αποσκευές δεν καλύπτονται και ο Εκμισθωτής ευθύνεται για τυχόν απώλεια ή φθορά αντικειμένων που αποτελούν ιδιοκτησία του ή μη. Η Εκμισθώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια, φθορά, κλπ αυτών κατά τη μίσθωση ή μετά την επιστροφή του Αυτοκινήτου της Εκμισθώτριας.
 2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο Μισθωτής συναινεί στην λεπτομερή καταχώρηση των προσωπικών αυτού στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ρητά συμφωνείται ότι η Εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά, όταν ο Μισθωτής κατά την διάρκεια της μίσθωσης κάνει αναληθείς δηλώσεις ή παραβαίνει τους όρους του συμφωνητικού αυτού και να διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στις Αρχές της χώρας σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες τελέσεως ποινικού ή άλλου αδικήματος.
 3. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ α. Το Αυτοκίνητο ανήκει πάντοτε στην κυριότητα της Εκμισθώτριας. Το παρόν είναι μόνο συμφωνητικό μισθώσεως. Ο Μισθωτής δεν είναι κατά κανένα τρόπο και σε καμία περίπτωση εκπρόσωπος της Εκμισθώτριας. Ο Μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στο παρόν συμφωνητικό. β. Κατά τη διάρκεια της μισθώσεως όλοι οι πρόσθετοι οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων με τον Μισθωτή. γ. Ομοίως, σε περίπτωση που αντιπρόσωπος υπογράψει το παρόν μισθωτήριο, αυτός θα ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρων με τον αντιπροσωπευόμενο. δ. Το συμφωνητικό αυτό υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ της Εκμισθώτριας και του Μισθωτή. ε. Η Εκμισθώτρια δεν μπορεί να παραιτηθεί από τα δικαιώματά της που απορρέουν από το νόμο και το παρόν συμφωνητικό. στ. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος είναι άκυρη εάν δεν συμφωνηθεί εγγράφως. ζ. Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι όλοι οι παραπάνω όροι έχουν ισχύ τόσο στην περίπτωση του αρχικού συμφωνητικού με την Εκμισθώτρια όσο και στις περιπτώσεις παρατάσεως της διάρκειας της μισθώσεως ή και αντικαταστάσεως του αρχικού εκμισθωμένου αυτοκινήτου με άλλο. η. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αντιγράφων και του πρωτοτύπου του παρόντος συμφωνητικού υπερισχύει το πρωτότυπο που θα βρίσκεται στην κατοχή της Εκμισθώτριας. θ. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται όλους τους όρους του παρόντος συμφωνητικού ως ουσιώδεις και βασικούς για τους σκοπούς αυτού.
 4. ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Το παρόν συμφωνητικό διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία και οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του ‘’ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ‘’ , (δικαιούχος του σήματος της ‘’Mare Car Rental‘’ )  και του Μισθωτή από το παρόν συμφωνητικό, θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Τρίπολης .